Wat bieden wij aan zorg?

R95 Zorg bevordert de kwaliteit van leven van een cliënt door gezond en verantwoord gedrag en zelfzorg te stimuleren. R95 Zorg zorgt er voor dat door (vroegtijdige) signalering en ondersteuning wordt voorkomen dat mensen onnodig achteruit gaan en sneller zwaardere zorg nodig hebben.
R95 Zorg werkt daarbij, samen met de cliënt, aan het versterken van de zelfredzaamheid, de zelfstandigheid en het verminderen van de beperkingen. R95 Zorg inventariseert de probleemgebieden van de cliënt en zoekt, indien noodzakelijk, samenwerking met anderen (hulpverleners en familie, etc.) om de randvoorwaarden op orde te brengen. Er worden met de cliënt tevens activiteiten gezocht om hem/haar maatschappelijk te laten participeren, bijv. in de vorm van het (weer) gaan volgen van een opleiding, dagbesteding, vrijwilligerswerk of werk en er wordt met de cliënt een sociaal netwerk opgebouwd.

Het belangrijkste doel van ambulante thuisbegeleiding is ervoor te zorgen dat cliënten zichzelf weer kunnen redden. Dit betekent dat we aan de slag gaan met eerst de praktische problemen op te lossen en daarna te zorgen dat de cliënt zelf de problemen de baas blijft. Dat kan gaan om financiële problemen, sociale problemen, huisvesting etc. Wij helpen mensen in de thuissituatie b.v. bij het op het op orde houden van hun huis, bij de post, bij de (financiële)administratie, bij het invullen van formulieren, bij het budgetteren, bij het contact onderhouden of het bezoeken van instanties, bij het aanvragen van een uitkering, bij huisvesting, enzovoort. Ook helpen wij mensen bij het krijgen van een goed dag- en nachtritme, het aanbrengen van structuur in de dag, zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer of eventueel eigen vervoer en het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk.

R95 Zorg biedt cliënten verschillende specifieke trainingen gericht op hun persoonlijke ontwikkeling, in alle facetten van- en op alle gebieden in hun leven. Alle trainingen zijn door R95 Zorg zelf ontwikkeld en specifiek gericht op mensen met een ASS of AD(H)D. De trainingen worden op individuele basis gegeven door ervaren trainers. 

Vanuit R95 Zorg richt de begeleiding binnen het gezin zich op gezinnen waar meerdere problemen tegelijk zijn. In deze gezinnen woont minimaal één persoon, met een ASS of AD(H)D. Bij gezinsondersteuning gaat het om gezinnen waarin meerdere problemen op verschillende terreinen zijn ontstaan die elkaar beïnvloeden en in stand houden. De problemen kunnen zichtbaar zijn bij de cliënt, de (opvoedings)vaardigheden en/of ontstaan door directe omgevingsfactoren.
De begeleiding binnen het gezin richt zich op:

  • het geven van voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding;
  • het geven van psycho-educatie;
  • praktische (opvoedings)ondersteuning;
  • het aanleren van basis(opvoedings)vaardigheden;

Stap voor stap (die kunnen klein of groot zijn) wordt door R95 Zorg onderzocht wat iemand kan, wil en waar de mogelijkheden en kansen liggen. Aansluiting vinden bij de maatschappij en geactiveerd worden (zinvol en ontwikkelingsgericht) zijn de eerste doelen waaraan gewerkt wordt. R95 Zorg sluit daarbij aan bij wat de cliënt kan, met aandacht voor: tempo en leefomgeving. Daarnaast werkt R95 Zorg ontwikkelingsgericht en resultaatgericht (door het stellen van doelen in een zorgplan en het werken aan de randvoorwaarden). Zodra iemand de randvoorwaarden op orde heeft kan een vervolgstap ingezet worden, b.v. het volgen van een opleiding of een stap richting werk. Eventuele tussenstappen daarbij kunnen zijn: een werk/leertraject, dagbesteding, vrijwilligerswerk of deelname aan projecten. R95 Zorg helpt de cliënt bij het vinden en realiseren van deze tussenstappen.

Als iemand een opleiding wil gaan volgen of volgt dan helpt R95 Zorg bijvoorbeeld bij het vinden van een passende opleiding, het plannen van het huiswerk en opdrachten, het daadwerkelijk naar school gaan en het eventueel zoeken van passende stages. Eveneens onderhoudt R95 Zorg contacten met zowel de opleiding als met een stagebedrijf.

R95 Zorg begeleidt eveneens mensen die verzuimen, dreigen uit te vallen of al zijn uitgevallen op school. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn, zoals: problemen thuis, een verkeerde schoolkeuze of psychische problematiek. R95 Zorg onderzoekt samen met de cliënt wat hij/zij wil en kan, welke begeleiding de cliënt nodig heeft en welke opleiding passend is. Kortom: alles wat nodig  is om uitval op een nieuwe opleiding te voorkomen en het behalen van een diploma te realiseren.

R95 Zorg vindt het belangrijk om een nauwe samenwerking te hebben met alle betrokkenen rondom een cliënt. Behandelaars en het netwerk rondom de cliënt worden daarom door R95 Zorg, indien de cliënt daar toestemming voor geeft, ingeschakeld om optimale zorg (op alle leefgebieden) te kunnen bieden. Doel is het bevorderen van de zelfstandigheid en het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt, waardoor deze  minder afhankelijk wordt van zorg, zorgindicaties kunnen daardoor worden afgebouwd en de zorgkosten zullen verminderen.

TOP (Training Omgaan met Prikkels)

De cliënt inzicht laten verkrijgen en leren om te gaan met over- en onderprikkeling waardoor hij/zij minder vaak overprikkeld of onderprikkeld raakt, leert hier beter mee om te gaan en problemen (vermoeidheid, hyperventilatie, hoofdpijn, woede- of paniekaanvallen, irritatie, etc,) worden voorkomen.​

Inzicht krijgen en leren omgaan met ASS

Het bieden van psycho-educatie waardoor de cliënt meer inzicht krijgt in ASS, in de daarbij behorende beperkingen en hoe daar mee om te gaan. De psycho-educatie kan, indien noodzakelijk, ook worden geboden aan naasten. 

Inzicht krijgen en leren omgaan met AD(H)D

Het bieden van psycho-educatie waardoor de cliënt meer inzicht krijgt in AD(H)D, in de daarbij behorende beperkingen en hoe daar mee om te gaan. De psycho-educatie kan, indien noodzakelijk, ook worden geboden aan naasten.

Communicatie

Bij de cliënt begrip kweken over hoe andere mensen de wereld zien, wat zij bedoelen, leren luisteren, leren uitleggen, leren communiceren, signalen uit non-verbale communicatie vertalen. Ook wordt de cliënt geleerd om te gaan met verschillende communicatievormen (niet alleen ‘hoe’, maar ook ‘waarover’ en ‘wanneer’).

Verantwoordelijke ik-taal

De cliënt wordt geleerd met anderen te communiceren vanuit de ik-taal, d.w.z. dat de cliënt leert aan te geven aan de ander wat zijn of haar persoonlijke mening is.

Positief denken

De cliënt leren hardnekkige negatieve gedachtepatronen te doorbreken; van denkfouten (negatieve gedachten) naar helpende gedachten, waardoor negatieve gedachtes en gevoelens zullen verminderen.

Problemen oplossen

De cliënt leren problemen op te lossen d.m.v. het inzicht laten verkrijgen in het probleem, het maken van een doelstelling en het maken van een stappenplannen.

Observeren en interpreteren

De cliënt leren het verschil te zien tussen observeren en interpreteren, met als doel het verbeteren van de omgang met anderen en gedragsverandering bij zichzelf te realiseren.

Omgaan met kritiek en feedback

De cliënt leren om, op een positieve manier, om te gaan met het krijgen en het geven van kritiek. Eveneens wordt de cliënt geleerd om op een positieve manier om te gaan met het krijgen en het geven van feedback en dan met name op het gebied van gedrag.

Assertiviteit en weerbaarheidstraining

De cliënt wordt geleerd zich weerbaardere en assertiever op te stellen door te leren grenzen beter te bewaken, door te leren vaker “nee” te zeggen en door te leren zijn/haar mening te geven. Hierdoor leert de cliënt beter voor zichzelf op te komen, mét respect voor de ander en zal  het zelfvertrouwen worden vergroot.

Sociale vaardigheidstraining

De cliënt wordt geleerd wat er van hem/haar verwacht wordt in de omgang met anderen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de omgangsvormen van de cliënt op b.v. school, op het werk, thuis, met vrienden/vriendinnen et cetera.

Sterkte- en zwakte analyse (mijn persoonlijke schatkist)

De cliënt inzicht geven in zijn/haar eigen sterke en zwakke punten en hem/haar inzicht laten verkrijgen in kwaliteiten en het eigen kunnen, waardoor het zelfvertrouwen wordt vergroot.

Budgettering

De cliënt leren zijn/haar uitgavenpatroon aan te passen aan zijn/haar inkomsten, waardoor er een gezonde financiële situatie ontstaat en blijft. Hierdoor worden financiële problemen of schulden voorkomen..